CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty TNHH Giá Kho Group (“Công ty”, “chúng tôi”) xin trân trọng thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo như Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi được đăng tải: tại đây (“Chính sách”). Bạn có thể truy cập vào đường dẫn để biết thêm chi tiết.

Công ty có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được theo cách thức được nêu tại Chính sách, và chúng tôi cam kết bảo đảm sự an toàn đối với dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật.

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân này nhằm thông báo cho bạn biết và hiểu rõ cách thức và mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, về:

2.2 Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Thông tin chi tiết dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập;
Cách thức thu thập và mục đích, cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;
• Các quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi;
• Phương thức bảo vệ, lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và hậu quả, thiệt hại mong muốn có thể xảy ra;

Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp pháp luật cho phép hoặc đã có sự đồng ý của bạn. 

Bạn cũng được khuyến khích cẩn thận và có trách nhiệm kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình khi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào để đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị sử dụng trái phép. Đồng thời, bạn nên kiểm tra Chính sách được cập nhật trên trang web của chúng tôi tại từng thời điểm trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi với bất kỳ lý do gì.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ theo thời gian pháp luật quy định hoặc được xóa, hủy khi có yêu cầu của bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trân trọng,

Công ty TNHH Giá Kho Group

---------

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. Giới thiệu

1.1 Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Giá Kho Group và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “Giá Kho”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng đến các quyền riêng tư của bạn khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chính sách này áp dụng khi bạn truy cập vào trang web tuyển dụng và cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua trang web hay việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập theo cách thức được nêu tại Chính sách này.

1.2 (*) BẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC LỰA CHỌN XÁC NHẬN ỨNG TUYỂN, BẠN ĐƯA RA SỰ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP, YÊU CẦU ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VÀ THEO ĐÂY BẠN ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC DƯỚI ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ (“ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ”) ĐỂ ĐƯA RA SỰ ĐỒNG Ý DƯỚI ĐÂY THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, BẠN PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐỒNG Ý ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT VỀ ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO CHO ĐẾN KHI BẠN YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP.

2. Dữ liệu cá nhân


2.1 Dữ liệu cá nhân được xử lý theo Chính sách này bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm theo quy định của pháp luật.

2.2 Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Họ tên;
- Ngày, tháng, năm sinh;
- Thông tin về chiều cao, cân nặng;
- Địa chỉ email;
- Số điện thoại;
- Địa chỉ (thường trú, tạm trú, quê quán, địa chỉ liên hệ);
- Giới tính;
- Tình trạng hôn nhân;
- Hình ảnh;
- Thông tin về trình độ học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc;
- Các thông tin khác mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi thông qua hồ sơ tuyển dụng hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

2.3 Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp và theo đây đồng ý cung cấp chính xác các thông tin và không gây hiểu lầm hoặc cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, đồng thời, bạn sẽ thông báo, cập nhật cho chúng tôi khi có sự thay đổi các thông tin này. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

2.4 Trong trường hợp bạn thay mặt người khác cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi (ví dụ: bạn gửi hồ sơ tuyển dụng của một người bạn thông qua các nền tảng của chúng tôi), bạn phải đảm bảo và cam kết rằng bạn đã được ủy quyền hợp pháp bởi người đó.

- Đảm bảo đã có sự đồng ý của người đó để cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.
- Đảm bảo đã có sự đồng ý và chấp nhận dữ liệu cá nhân của người đó sẽ được xử lý theo quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

3. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các phương thức và các nguồn như sau:

• Bạn cung cấp trực tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (thông qua gửi thư điện tử, điền form mẫu, gửi tin nhắn thông qua các nền tảng xã hội của chúng tôi) hoặc chúng tôi thu thập được thông qua sự ủy quyền gửi hồ sơ của bạn cho một người khác (Ví dụ: Bạn gửi hồ sơ xin việc qua nền tảng của chúng tôi hoặc bạn nhờ một người bạn gửi hồ sơ xin việc cho chúng tôi hoặc thông qua nền tảng của chúng tôi). Vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh sự ủy quyền đó là hợp pháp.
• Thu thập dữ liệu cá nhân của bạn (thông qua các hồ sơ xin việc mà bạn chủ động hoặc ủy quyền cho người khác đăng tải công khai) thông qua các nền tảng xã hội việc làm hoặc các trang tìm kiếm, môi giới việc làm mà chúng tôi hợp tác/liên kết.
• Bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi với bất kỳ lý do nào khác.

4. Mục đích và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

4.1 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: thẩm định, đánh giá hồ sơ và xác minh ứng viên; để liên hệ, xử lý, trả lời các thắc mắc, phản hồi, ý kiến của bạn liên quan đến chúng tôi; để cung cấp cho bạn các thông tin về công việc mà chúng tôi đang tuyển dụng hoặc các thông tin hữu ích khác mà bạn đồng ý nhận từ chúng tôi.

4.2 Trường hợp sử dụng cho các mục đích khác với các nội dung nêu trên, chúng tôi sẽ lấy sự đồng ý của bạn trước cho việc sử dụng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.3 Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện bằng cách thức thu nhập, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, mã hóa, sao chép, cung cấp, xóa, huỷ dữ liệu cá nhân và các hành động khác có liên quan.

5. Xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm


Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn thông qua hồ sơ tuyển dụng mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc thông qua cách thức mà chúng tôi thu thập được được nêu tại Chính sách này, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, v.v. Chúng tôi chỉ xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm trên cơ sở có sự đồng ý của bạn và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật.

6. Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

6.1. Chúng tôi cam kết bảo mật và không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp:

(i) Đã có sự đồng ý của bạn;
(ii) Việc tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

6.2 Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật. Chỉ các nhân sự có quyền tiếp cận hoặc truy cập mới được truy cập vào hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền dẫn nào trên internet hoặc một hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Khi bạn tự nguyện cung cấp và tiết lộ thông tin công khai trên internet, thông tin của bạn có thể bị người khác thu thập và sử dụng trái phép bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, bạn được khuyến khích cẩn thận và có trách nhiệm kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình đối với các hoạt động trên không gian mạng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là chúng tôi.

7. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ theo các quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân, các rủi ro có thể xảy ra


8.1. Quyền của bạn

8.1.1. Bạn có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

- Đồng ý và rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
- Quyền yêu cầu cung cấp, phản đối, xóa hoặc hạn chế cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân;
- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

8.1.2. Bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp cho chúng tôi theo thông tin liên hệ tại Mục 8.

8.1.3. Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ không xóa ngay mà có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý theo các quy định của chính sách này và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể xóa, hủy dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp cụ thể mà không cần phải thông báo cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn rút lại sự đồng ý theo quy định tại Mục này, việc đánh giá và lựa chọn để phục vụ cho việc tuyển dụng có thể không thể thực hiện được giữa bạn và chúng tôi.

8.2. Nghĩa vụ của bạn

- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

9. Thông tin liên hệ và yêu cầu trợ giúp

9.1. Thông tin liên hệ

Email: tuyendung@giakho.vn
Hotline: 090 389 1430
Hoặc gửi thư đến địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Giá Kho Group, 47/2/16C Bùi Đình Tuý Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

9.2. Bạn có thể gửi các yêu cầu trợ giúp về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được và chúng tôi sẽ phản hồi khi cần thiết trong phạm vi hợp lý trong vòng 72 giờ khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn như:

- Cung cấp chi tiết thông tin dữ liệu cá nhân;
- Sửa đổi, cập nhật, yêu cầu xóa, không tiết lộ, sử dụng, hạn chế sử dụng;
- Rút lại toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn.

9.3. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết để xác định dữ liệu cá nhân là của chủ thể của yêu cầu.

9.4. Kết quả phản hồi có thể được gửi qua thư, email hoặc bằng phương pháp do chúng tôi quyết định. Trong trường hợp có phát sinh các chi phí như chi phí in, sao, chụp, chi phí bưu chính, fax (nếu có) hoặc một khoản chi phí hợp lý được tính bởi chúng tôi để giải quyết và xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn bảng tính toán các chi phí bằng văn bản và các chi phí này có thể được yêu cầu thanh toán trước khi chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong trường hợp các chi phí này không được thanh toán đúng hạn, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đáp ứng yêu cầu của bạn.

10. Loại trừ trách nhiệm


Chúng tôi không đảm bảo việc bảo mật dữ liệu cá nhân và/hoặc các thông tin khác mà bạn cung cấp cho các bên thứ ba thông qua các đường dẫn trang web, ứng dụng được hiển thị trên Trang Web hoặc được dẫn tới Trang Web của chúng tôi, vì chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng đó, ngay cả khi các bên thứ ba đó liên kết và hợp tác với chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin của các bên thứ ba đó đối với các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho họ.

11. Sự tách biệt


Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này bị coi hoặc trở nên là bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại đó.

12. Luật điều chỉnh

Chính sách này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

13. Thay đổi chính sách

13.1. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của Chính sách này với mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc để đáp ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn được khuyến khích kiểm tra nội dung của Chính sách này mỗi lần trước khi sử dụng Trang Web này.

13.2. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết, khi thấy cần thiết, về các nội dung thay đổi bao gồm bằng cách đăng tải trên Trang Web này, các dữ liệu cá nhân được thu thập (bao gồm cả các dữ liệu cá nhân đã được thu thập trước đó) sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật được thay đổi.

13.3. Bất kể quy định tại Khoản 15.2, nếu các nội dung thay đổi được yêu cầu phải có sự đồng ý của bạn và thông báo trước theo luật, sự đồng ý của bạn sẽ được lấy bằng các phương pháp do chúng tôi chỉ định hoặc sẽ có thông báo trước.

13.4. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của Chính sách này với mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc để đáp ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn được khuyến khích kiểm tra nội dung của Chính sách này mỗi lần trước khi sử dụng Trang Web này.


Ngày cập nhật: 22 tháng 08 năm 2023